Všeobecné obchodné podmienky www.aniony.webnode.sk

I. Všeobecné ustanovenia

1. Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou: 

 

 

ďalej len predávajúci, pri kúpe tovaru prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke www.aniony.webnode.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete.

2. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslaním elektronickej objednávky vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim. 

3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu na internetových stránkach www.aniony.webnode.sk a celková cena tovaru, spracovaný systémom elektronického obchodu.

4. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci súhlasí s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

II. Povinnosti kupujúceho

1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. 

2. Kupujúci sa takisto zaväzuje objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad, tieto bezodkladne oznámiť prepravcovi a predávajúcemu.

3. Kupujúci dáva súhlas s týmito obchodnými podmienkami potvrdením a odoslaním objednávky.

III. Povinnosti predávajúceho

1. Predávajúci sa kupujúcemu zaväzuje dodať:

a) správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok obchodu platných v deň odoslania elektronickej objednávky
b) tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.

2. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie, prípadne poškodenie objednaného tovaru zavinené poštou a za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

IV. Cena za tovar

1. Všetky ceny uvedené v internetovom obchode www.aniony.webnode.sk sú platné v čase objednania tovaru.

2. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a zároveň slúži ako dodací list. V prípade ak nie je záručný list dodávaný spolu s tovarom, záručným listom je faktúra.

V. Možnosti platby

Kupujúci môže za tovar zaplatiť:

Úhrada tovaru na dobierku - za tovar a poštovné zaplatí kupujúci v hotovosti pri preberaní zásielky na pobočke Slovenskej pošty, a. s.

VI. Cenník poštovného 

1. Tovar je zasielaný prostredníctvom Slovenskej pošty, a to len v rámci územia Slovenskej republiky.

2. Za doručenie tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty na území Slovenskej republiky sa platí poštovné vo výške 2,95 € (vrátane dobierky). Pri nákupe nad 55 € je poštovné ZDARMA.

VII. Dodacie podmienky

1. Po odoslaní objednávky kupujúci obdrží automatickú odpoveď, ktorá obsahuje informácie o úspešnom prijatí,  spôsobe ďalšej komunikácie a popise objednaného tovaru vrátane cien.

2. Tovar, ktorý je skladom a jeho objednávka bola prijatá v pracovný deň do 14:00 hod., expedujeme ešte v ten istý deň. Tovar, ktorý je skladom a jeho objednávka bola prijatá po 14:00 hod., expedujeme, obvykle nasledujúci pracovný deň. V prípade doručenia objednávky cez víkend alebo počas sviatkov expedujeme tovar nasledujúci pracovný deň.

3. Ak tovar nie je dostupný skladom, jeho expedícia je obvykle do 14 pracovných dní od potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim.

4. Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu miesta dodania uvedenú kupujúcim v elektronickej objednávke. Tovar je spravidla doručený do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru Slovenskou poštou.

5. O stave objednávky bude kupujúci informovaný prostredníctvom emailu.

6. Kupujúci je povinný tovar riadne prezrieť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených závadách. Kupujúci je zároveň povinný sa oboznámiť so všetkými dokladmi týkajúcimi sa tovaru odovzdanými zo strany predávajúceho. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho jeho odovzdaním.

7.  V prípade ak si kupujúci zvolí spôsob vyzdvihnutia v kamennej prevádzke, avšak objednaný tovar neprevezme do 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky, predávajúci má právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. 

VIII. Storno objednávky

1. Storno zo strany kupujúceho:
Kupujúci môže stornovať objednávku do doby vyskladnenia tovaru, a to telefonicky                                                       . Pri stornovaní objednávky je nutné uviesť meno, číslo objednávky a názov  a počet objednaného tovaru. Po odoslaní  emailu s informáciou o expedovaní tovaru, má kupujúci právo stornovať objednávku iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.

2. Storno zo strany predávajúceho:
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak nebolo možné záväzne potvrdiť objednávku (nesprávne uvedené alebo nedostupné  telefónne číslo, prípadne email), alebo v prípade, ak sa tovar nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru, alebo ak tovar nie je možné dodať v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

V prípade ak kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15 kalendárnych dní.

IX. Možnosť odstúpenia od zmluvy

1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2002 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

2. Vzhľadom na charakter sortimentu nie je možné vrátiť vitamíny, liečivá a ostatný tovar hygienického zamerania pokiaľ je rozbalený alebo vykazuje známky použitia.

3. Kupujúci je povinný oznámiť vrátenie tovaru predávajúcemu vopred emailom resp. telefonicky, s uvedením čísla faktúry, na  ktorú bol tovar zakúpený, dátumu nákupu a číslom účtu prípadne adresou pre vrátenie peňazí.

4. Tovar je potrebné vrátiť spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie (faktúra – doklad o kúpe, návod, záručný  listu, atď.) na adresu                                                         Tovar a príslušenstvo musia byť nepoškodené a kompletné.

5. Chybný tovar pošle kupujúci balíkovou poštou prípadne vráti tovar osobne. Predávajúci neručí za stratu posielaného tovaru. Poštovné hradí kupujúci. Balíky poslané na dobierku nebudú prebraté.

6. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru predávajúci  pošle peniaze za tovar poukážkou alebo prevodom na účet kupujúceho v zákonom stanovenej lehote 15 dní. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok  predávajúci nebude žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

X. Reklamačný poriadok

1. Pokiaľ nie je uvedené inak, záručná doba pri nových výrobkoch je štandardne 24 mesiacov a 12 mesiacov na repasovaný - použitý tovar. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom.

2. Výrobcom garantovaná trvanlivosť u väčšiny nami dodávaného tovaru je 12 mesiacov od dátumu výroby a je uvedená na obale. Na obale je taktiež vyznačená lehota spotreby, najčastejšie spôsobom: do dátumu uvedenom na obale.

3. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu, ak tovar zakúpený od predávajúceho nie je spôsobilý na dohodnutý, alebo obvyklý účel, ak vada tovaru je spôsobená porušením povinností zo strany predávajúceho, pokiaľ nebola spôsobená kupujúcim.

4. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou a neprimeraným zaobchádzaním, vystavovaním extrémnym a neobvyklým podmienkam, na ktoré nie je výrobok určený, a takisto v prípade nesprávneho skladovania, ktoré je v rozpore s návodom výrobcu.

5. Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na adresu

 

 

 

6. Reklamovaný tovar musí byť kupujúcim riadne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.

7. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady alebo technické zhodnotenie stavu výrobku. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty sa kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako by sa jednalo o neodstrániteľnú závadu.

8. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky, prípadne emailom. Priebežné informácie o riešení reklamácie môže kupujúci získať telefonicky v pracovných dňoch od 9:00 do 16:00 hod. alebo prostredníctvom emailu.

9. V prípade osobného odberu má kupujúci právo na prekontrolovanie tovaru pri jeho prevzatí a prípadné zjavné závady je povinný ihneď riešiť s predávajúcim. Zjavné závady, uplatnené u predávajúceho neskôr, nebudú predávajúcim uznané.

10. Podpisom prepravného listu v prípade doručenia tovaru prepravnou spoločnosťou, kupujúci súhlasí s prevzatím a potvrdzuje, že dodaný tovar je nepoškodený. Na neskoršie reklamácie spôsobené behom prepravy nebude braný ohľad. Výnimku tvorí mechanické poškodenie tovaru, ktoré pri prevzatí zásielky ani pri zbežnej prehliadke, nebolo zjavné. V takom prípade je kupujúci povinný uplatniť reklamáciu do 3 dní od prevzatia tovaru.

11. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na závady, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.

12. Ak predávajúci dodá väčšie množstvo tovaru, než je určené v zmluve, môže kupujúci dodávku prijať alebo môže odmietnuť prijatie prebytočného množstva tovaru. Ak však kupujúci prijme dodávku všetkého alebo časti prebytočného tovaru, je povinný zaň zaplatiť kúpnu cenu zodpovedajúcu kúpnej cene určenej v zmluve.

 XI. Ochrana osobných údajov

1. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje kupujúceho výlučne na plnenie svojich záväzkov voči kupujúcemu, a to predovšetkým pri vystavení faktúry, kontaktovaní kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru.

2. V prípade, ak je kupujúci fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a emailovú adresu.

3. V prípade, ak je kupujúci právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a emailovú adresu.

4. Osobné údaje neposkytujeme tretím subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je nevyhnutná spolupráca pre správne vybavenie objednávky. Tieto údaje sú vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie konkrétnej objednávky. Databázu údajov nepredávame, neprenajímame ani inak neposkytujeme žiadnej tretej strane.

5. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.

6. Využívaním internetového obchodu www.aniony.webnode.sk kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu predávajúcemu.

XII. Dozorný orgán

Sídlo dozorného orgánu: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89, 011 79 Žilina 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 041/7632130, fax č.: 041/7632139, email: za@soi.sk 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 26. novembra 2013.


Kontakt
Anketa

Vyskúšali ste už nové aniónové vložky LalaMoon?

Áno (269)
90%

Nie (30)
10%

Celkový počet hlasov: 299


O produktoch

09.03.2014 11:53

Prečo používať aniónové vložky?

Najväčšou výhodou používania produktov  aniónových vložiek WinIon  je práve zdravotný benefit, ktorý je možné získať ich dlhodobým používaním. Aniónové vložky a intímky sa...

Celý článok

—————